Zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Zpracováváme tyto osobní údaje:  telefonní číslo; jméno a příjmení; email

Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely.  Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

společnost Instinct Agency, s.r.o,

IČO: 06978941,

se sídlem:  Domažlická 1232/3, 130 00, Praha 3,

společnost Domesi, s.r.o.,

IČO: 27228860,

se sídlem: Husitská 36, 130 00 Praha 3,

společnost vedená u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 106087

Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU

Doba uchovávání osobních údajů

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po 3 let, nebo, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat

Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: dch@prodesi.cz nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

Vaše další práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7- Holešovice.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: Domesi, s.r.o., Husitská 36, 130 00 Praha 3

Email: dch@prodesi.cz

Tel: +420 725 452 253